Police Station Wise Magistrate

Sl No
       Name & Designation
 Police Station
1 Shri Paban Chandra Kalita, CJM, Dhemaji.

Dhemaji Sadar

2 Shri Anup Khanal, Add CJM, Dhemaji Silapathar P.S.
3 Shri Ujal Borah, Munsiff 1 Cum JMFC, Dhemaji Gerukamukh P.S.
4 Shri L.K. Sarmah, JMFC, Dhemaji Gogamukh P.S.
5 Shri Obang Mize, SDJM, Jonai Jonai & Chengajan P.S
6 Shri Sandeep Kaushik, Munsiff Cum JMFC, Jonai Siman chapori P.S.